Právne upozornenia a Zásady ochrany súkromia
Na informácie uvedené na tejto internetovej stránke sa vzťahuje právne obmedzenie, upozornenie na autorské práva a pravidla týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Právne obmedzenie

Cieľom observatória EUMOFA je udržať tieto informácie v aktualizovanom a presnom stave.  V prípade, ak budeme upozornení alebo ak zistíme chyby, pokúsime sa ich opraviť.  
Tieto informácie:

 • sú výhradne všeobecného charakteru a nie sú určené pre usmernenie špecifických okolností ktoréhokoľvek jednotlivca alebo inštitúcie;
 • nie sú zaručene komplexné, úplné, presné alebo aktualizované;
 • niekedy vedú prostredníctvom spojení na externé internetové stránky, nad ktorými služby observatória EUMOFA nemajú žiadnu kontrolu, a za ktoré EUMOFA neprijíma žiadnu zodpovednosť;
 • nepredstavujú profesionálne alebo právne oznámenie (keď potrebujete špecifické oznámenie, musíte sa vždy obrátiť na vhodného kvalifikovaného odborníka).

Našim cieľom je minimalizovať prerušenia spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje alebo informácie na našej internetovej stránke však môžu byť vytvorené alebo štruktúrované do súborov alebo formátov, ktoré nie sú bezchybné a nemôžeme zaručiť, že naše služby nebudú prerušené alebo inak ovplyvnené týmito problémami. Observatórium EUMOFA neprijíma žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výskytom týchto problémov, ktorých výskyt je výsledkom použitia tejto internetovej stránky alebo akýchkoľvek prepojených externých internetových stránok. 
Toto právne obmedzenie nie je určené pre obmedzenie zodpovednosti EUMOFA v prípade porušenia ktorejkoľvek z požiadaviek stanovených v aplikovateľnom národnom zákone, ani pre vylúčenie zodpovednosti za skutočnosti, ktoré nemôžu byť vylúčené na základe tohto zákona. 

Upozornenie na autorské práva

Politika Európskej komisie v oblasti opakovaného použitia sa vykonáva rozhodnutím Komisie z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie.
Pokiaľ nie je uvedené inak (napr. v individuálnych upozorneniach o autorských právach), na obsah vo vlastníctve EÚ na tomto webovom sídle sa vzťahuje licencia na základe medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použitie je povolené za predpokladu, že sa riadne uvedie zdroj a akékoľvek zmeny.
Ak sa určitý obsah týka identifikovateľných súkromných osôb alebo zahŕňa diela tretích strán, je možné, že budete musieť nadobudnúť dodatočné práva. Ak chcete použiť alebo reprodukovať obsah, ktorý nie je vo vlastníctve EÚ, je možné, že budete musieť požiadať o povolenie priamo nositeľov práv.  

Ochrana osobných údajov

Observatórium EUMOFA je v rámci poskytovania služieb viazané ochranou osobných údajov používateľov v súlade s povinnosťami Európskeho spoločenstva na základe podmienok inteligencie trhu, v zmysle čl.. 42(1) a) nariadení (EÚ) č. 1379/2013. Na tomto základe je observatórium EUMOFA navrhnuté pre zhromažďovanie a šírenie informácií pre používateľov.

Spracúvanie osobných údajov pre EUMOFA je vykonávané v rámci kontroly jednotky A4 v DG MARE v Európskom spoločenstve, kde pôsobí ako prevádzkovateľ spracúvania v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Zásady politiky „ochrany jednotlivcov s ohľadom na spracúvanie osobných údajov“ je v zhode s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Žiadosti, v ktorých by ste mohli poskytnúť osobné údaje a požadovaný druh údajov

Pre použitie internetovej stránky observatória EUMOFA nie je potrebná registrácia. Môžete si ju prezerať, sťahovať údaje a záznamy bez poskytnutí akýchkoľvek údajov o vás samotných.

Navzdory tomu sú v niektorých prípadoch požadované registračné údaje kvôli prijímaniu nasledujúcich  služieb:

 • Bulletiny: Observatórium EUMOFA zasiela pravidelné bulletiny, v ktorých je propagované vydávanie publikácií od EUMOFA, alebo sú v nich uvádzané komunikačné inovácie, súvisiace s internetovou stránkou EUMOFA. Pre prijímanie bulletinov musia byť poskytnuté nižšie uvedené informácie:
  • E-mailová adresa (povinný údaj)
  • Meno a priezvisko (nepovinný údaj)
  • Organizácia (nepovinný údaj)
 • Ukladanie dotazov: účelové dotazy môžu byť uložené pre ďalšie použitie, keď sú užívatelia prihlásení. V EUMOFA si je možné vytvoriť účet na základe poskytnutia nižšie uvedených informácií:
  • Meno (povinný údaj)
  • Druhé meno (nepovinný údaj)
  • Priezvisko (nepovinný údaj)
  • E-mailová adresa (povinný údaj)
  • Heslo (dvakrát) - zašifrované.
 • Online prieskumy:  EUMOFA pravidelne vykonáva online prieskumy pre zhromažďovanie spätnej väzby od užívateľov ohľadom rôznych problematík (napr. Používanie internetovej stránky, testovanie nových vylepšení, atď.). Prieskumy vykonávané observatóriom EUMOFA sú anonymné a v rámci nich sú požadované len anonymné, všeobecné informácie (napr. druh žiadateľa, druh organizácie, atď.).
 • E-mailová korešpondencia: v prípade obrátenia sa na observatórium EUMOFA e-mailom (napr. kvôli získaniu podpory), poskytnutá e-mailová adresa a osobné údaje budú zachované výhradne z dôvodu odpovede na žiadosť a nebudú použité pre žiadne iné účely bez vopred poskytnutého súhlasu.  

Iné zhromažďované informácie

Internetová stránka observatória EUMOFA môže automaticky zbierať informácie pri jej prezeraní, ako napr. názov poskytovateľa služby, typ a verzia prehliadača, operačný systém a typ zariadenia, priemerná doba strávená na internetovej stránke, prezerané strany, informácie, ku ktorým bol vykonaný prístup, adresa internetového protokolu (IP) použitá pre pripojenie vášho počítača na internet a iné štatistiky. Tieto údaje sú zhromažďované kvôli analýze a zlepšovaniu celkovej skúsenosti ohľadom internetovej stránky. Podrobnejšie informácie o týchto štatistikách a o súvisiacom použití nájdete na strane venovanej Zásadám  politiky cookies .

Kto má prístup k vašim informáciám a komu sú odhaľované

Osobné údaje sú používané výhradne pre účely poskytnutia vyššie uvedených služieb a pre produkovanie štatistík o použití internetovej stránky observatória EUMOFA.

Údaje nie sú poskytované stranám mimo rámec observatória EUMOFA, Európskeho spoločenstva - Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybolov (DG MARE) a dodávateľa observatória EUMOFA.

Ako chránime vaše informácie

Zhromaždené osobné údaje sú uchovávané na serveroch dodávateľa observatória EUMOFA, a prístup k nim má len vybraný personál a dodávatelia prostredníctvom zabezpečených hesiel. Tieto údaje môžu byť poskytnuté aj na základe e-mailu zaslaného zodpovednému odborníkovi observatória EUMOFA kvôli odpovedi na otázku.

Tieto údaje sú v každom prípade dôverné a je zaručená ich dôvernosť, požadovaná vyššie uvedeným nariadením.

Právo na prístup a opravu, vymazanie a namietnutie

Zaregistrovaní používatelia majú právo kedykoľvek si vyžiadať kópiu ich osobných údajov kvôli kontrole presnosti držaných informácií a/alebo kvôli ich oprave a aktualizácii. Používatelia môžu tiež požiadať o úplné vymazanie osobných údajov.

V každom prípade nám zašlite, prosím, e-mail na e-mailovú adresu contact-us@eumofa.eu s uvedením vašej žiadosti a my vám odpovieme a vašu žiadosť vybavíme. Môžete sa obrátiť tiaž na prevádzkovateľa spracúvania na adrese: MARE-A4@ec.europa.eu.

Subjekt údajov má kedykoľvek možnosť odhlásiť sa zo zasielania bulletinov - prepojenie je uvedené v každom bulletine.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu, počas ktorej sú potrebné pre úkony súvisiace s vyššie uvedenými účelmi (napr. Zasielanie vašich bulletinov, ukladanie otázok, vykonávanie online prieskumov a odpovedanie na e-maily v prípade, keď sa obrátite na observatórium EUMOFA) a nanajvýš jeden mesiac od možného zatvorenia observatória EUMOFA.

Aktualizácia Zásad ochrany súkromia

EUMOFA môže aktualizovať toto Oznámenie o ochrane súkromia a o aktualizáciách vás bude informovať.

Prevádzkovateľ internetovej stránky a prevádzkovateľ spracúvania

Keď máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania vašej e-mailovej adresy a súvisiacich osobných údajov, zašlite, prosím, e-mail na adresu: contact-us@eumofa.eu  a/alebo prevádzkovateľovi spracúvania pre observatórium EUMOFA v DG MARE v Európskom spoločenstve na adrese MARE-A4@ec.europa.eu.

Môžete sa tiež obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov Európskeho spoločenstva: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Regres

V prípade sporu môžu byť sťažnosti adresované na Európsky dozorný orgán ochrany údajov:

edps@edps.europa.eu 

Prepojenia na internetové stránky tretích strán

Observatórium EUMOFA poskytuje prepojenia na internetové stránky tretích strán. Vzhľadom k tomu, že ich nekontrolujeme, vyzývame vás, aby ste si prečítali ich zásady ochrany súkromia.

Miniaplikácie (widgety) sociálnych sietí

Internetová stránka observatória EUMOFA môže zahŕňať funkcie sociálnych sietí, ako tlačidlo Facebook Like a widgety ako tlačidlo Zdieľať. Tieto funkcie sociálnych sietí môžu zhromažďovať vašu adresu IP, navštívenú stranu na internetovej stránke observatória EUMOFA a môžu nastaviť aktiváciu cookies tak, aby fungovali potrebným spôsobom. Sociálne siete a widgety sú hosťované na internetových stránkach tretích strán. Na vaše interakcie s týmito funkciami sa vzťahujú zásady ochrany súkromia spoločnosti, ktorá ich poskytuje.