„W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.”

Wszystkie procedury gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich rozpowszechniania, stosowane przez EUMOFA w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa przed opuszczeniem Unii Europejskiej, są takie same jak te stosowane wobec wszystkich państw członkowskich UE.

Po dacie opuszczenia przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej, dane na temat Zjednoczonego Królestwa nie będą już włączane do danych zagregowanych na poziomie UE, lecz będą udostępniane w oddzielnych sekcjach EUMOFA razem z danymi o innymi państwach spoza UE.

Poniżej znajduje się podsumowanie ogólnego podejścia przyjętego dla każdego zbioru danych EUMOFA. Więcej szczegółów można znaleźć w metadanych ogólnych (link) lub w metadanych szczegółowych dostępnych dla każdej prostej i zaawansowanej tabeli.

 

DANE TYGODNIOWE

Do 5 tygodnia 2020 r. Zjednoczone Królestwo jest uważane za część UE, a jego dane do tego tygodnia są dostępne we wszystkich tabelach na poziomie UE. Począwszy od 6 tygodnia 2020 r., dane tygodniowe Zjednoczonego Królestwa są dostępne oddzielnie, wraz z innymi państwami spoza UE (Islandia i Norwegia).

 

DANE MIESIĘCZNE

Zjednoczone Królestwo jest uważane za część UE do stycznia 2020 r., a jego dane do tego miesiąca są dostępne we wszystkich tabelach na poziomie UE. Począwszy od lutego 2020 r., dane miesięczne Zjednoczonego Królestwa są dostępne oddzielnie, wraz z innymi państwami spoza UE (Islandia i Norwegia).

 

DANE ROCZNE

Zjednoczone Królestwo jest uważane za część UE do 2019 r., a jego dane do tego roku są dostępne we wszystkich tabelach na poziomie UE. Począwszy od 2020 r., dane roczne Zjednoczonego Królestwa nie są już dostępne w EUMOFA.