Metadati

Datu savākšana

Nosaukums Apraksts Action
Metadata 1 - Data collection “Datu savākšana” apraksta Eiropas Zivsaimniecības un akvakultūras produktu novērošanas centra (EUMOFA) metodiku datu vākšanai no dažādiem avotiem, nodrošinot arī visas nepieciešamās detaļas un savākto datu specifikācijas (datu tipu, biežumu, laika kavējumu, datu avotu, utt.).
Pielikums 1 ES/Nacionālā līmenī atlasītie produkti

Datu pārvalde

Nosaukums Apraksts Action
Metadata 2 - Data management “Datu pārvalde” Eiropas Zivsaimniecības un akvakultūras produktu novērošanas centra (EUMOFA) pieņemtās procedūras savākto datu harmonizācijai.
Pielikums 1 Galveno Tirdznieciski nozīmīgo sugu un Preču grupu saraksts
Pielikums 2 EUMOFA Uzglabāšanas veidu un Noformējumu saraksti
Pielikums 3 Korelācija starp Galvenajām tirdznieciski nozīmīgajām sugām/Preču grupu un ERS kodiem
Pielikums 4 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and CN-8
Pielikums 5 Korelācijas tabula ERS noformējuma un uzglabāšanas veida kodiem un EUMOFA noformējumiem un uzglabāšanas veidiem
Pielikums 6 Korelācijas tabula EUROSTAT noformējuma kodiem un EUMOFA noformējumiem un uzglabāšanas veidiem
Pielikums 7 Conversion factors by CN-8 code
Pielikums 8 Ostu/piekrastu korelācijas tabula
Pielikums 9 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and HS-6
Pielikums 10 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Norwegian HS-8
Pielikums 11 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Icelandic HS-8