Consumption

         AprakstsDati un ziņojumi

 

Apraksts

Patēriņš ir zvejas un akvakultūras produktu daudzums, kas tiek patērēts attiecīgajā periodā noteiktā ģeogrāfiskā reģionā, kā valstī.

EUMOFA vietnē patēriņš kā “šķietamais patēriņš” ir atrodams sadaļā “ikgadējie dati” un kā “svaigu produktu patēriņš mājsaimniecībās” sadaļā “ikmēneša tendences” un “ikgadējie dati”.

Šķietamais patēriņš tiek aprēķināts, izmantojot piegādes bilances pārskatu, kas nodrošina aplēses, kāds zvejas un akvakultūras produktu apjoms ir ES līmenī pieejams patēriņam cilvēku pārtikā. Zivju miltiem paredzētā nozveja (rūpnieciskā nozveja) ir izslēgta no šī aprēķina. Nepārtikas produkti tiek izslēgti arī no importa un eksporta.

Piegādes bilances pārskata aprēķins balstās uz vienādojuma:

Šķietamais patēriņš =

[(kopējā nozveja – rūpnieciskā nozveja) + akvakultūra + imports] – eksports.

Svaigu produktu patēriņš mājsaimniecībās ir patēriņš, kas uzskaitīts pēc mājsaimniecību modeļa dalībvalstī. Šos datus EUMOFA pērk no privātā informācijas pakalpojumu sniedzēja. Sīkākai informācijai skatīt:

Ikmēneša rādītāji

Ikgadējie rādītāji

 

Dati un ziņojumi

Iepriekšdefinētie jautājumi par šķietamo patēriņu:

Ikgadējā sadaļa

Iepriekšdefinētie jautājumi par mājsaimniecību patēriņu:

Ikmēneša sadaļa

Ikgadējā sadaļa