Fógra dlíthiúil & Beartas príobháideachais
Is faoi réir séanadh, fógra cóipchirt, na rialacha a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta, a thugtar faisnéis an tsuímh ghréasáin seo.

Séanadh

Is é cuspóir EUMOFA ná an fhaisnéis seo a choimeád cruinn agus suas chun dáta. Má tharraingítear ár n-aird ar earráidí, déanfaimid iarracht iad a cheartú.
Soláthraítear faisnéis:

 • nach bhfuil ach ginearálta agus ní chuirtear ar fáil í le dul i gceann na ndálaí sonracha a bhaineann le duine aonair nó le heagras áirithe;
 • nach gá gurb uileghabhálach, iomlán, cruinn nó suas chun dáta í;
 • a bhfuil nasc aici uaireanta le suíomhanna eile nach bhfuil faoi rialú sheirbhísí EUMOFA agus nach nglacann EUMOFA freagracht ar bith maidir leo;
 • nach bhfuil gairmiúil nó dlíthiúil (má theastaíonn comhairle shonrach uait, ba chóir duit dul i gcomhairle le duine gairmiúil a bhfuil cáilíocht oiriúnach aige).

Is é ár gcuspóir an cur isteach a bhaineann le hearráidí teicniúla a íoslaghdú. Tá seans ann, áfach, gur cruthaíodh nó gur leagadh amach cuid de na sonraí nó den fhaisnéis atá ar fáil ar an suíomh gréasáin seo i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráid, agus nílimid in ann deimhin a dhéanamh de nach gcuirfeadh na hearráidí seo isteach ar an seirbhís. Ní ghlacann EUMOFA le freagracht ar bith maidir le fadhbanna dá leithéid de thoradh ar úsáid a bhaint as an suíomh seo nó as suíomhanna eile a bhfuil nasc leo.
Níl de rún sa séanadh seo teorainn a chur le dliteanas EUMOFA má sháraítear ceann ar bith de na ceanglais mar a leagtar amach sa dlí náisiúnta infheidhme, nó a dliteanas a eisiamh maidir le hábhair nach féidir a eisiamh de réir an dlí sin.

Fógra Cóipchirt

Cuirtear beartas athúsáide an Choimisiúin chun feidhme faoin gCinneadh ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2011 maidir le doiciméid an Choimisiúin a athúsáid.
Mura dtugtar a mhalairt le fios (m.sh. i bhfógraí cóipchirt aonair), tá an t-inneachar ar leis an Aontas Eorpach é ar an suíomh gréasáin seo ceadúnaithe faoin gceadúnas Admhála Creative Commons 4.0 Idirnáisiúnta (CC BY 4.0). Ciallaíonn sé sin go gceadaítear athúsáid ar choinníoll go dtugtar creidiúint chuí agus go léirítear na hathruithe a dhéantar.
D'fhéadfadh sé go mbeadh ort cearta breise a fháil má thaispeántar daoine aonair ar féidir iad a aithint in inneachar ar leith nó má tá saothar tríú páirtí mar chuid de. Chun ábhar nach leis an Aontas Eorpach é a úsáid nó a atáirgeadh, d’fhéadfadh sé go mbeadh ort cead a lorg go díreach ó na sealbhóirí cirt.  

Cosaint sonraí pearsanta

Tá EUMOFA tiomanta do shonraí pearsanta a chuid úsáideoirí a chosaint agus é ag soláthar seirbhísí, mar sin de tá sé páirteach in oibleagáidí an Choimisiúin Eorpaigh maidir le faisnéis mhargaidh mar a shainmhínítear in Airt. 42(1) a) den Rialú (AE) Uimh. 1379/2013 í. Ar an mbonn seo, dearadh EUMOFA le faisnéis a bhailiú agus a scaipeadh d'úsáideoirí.

Déantar sonraí pearsanta a phróiseáil d'EUMOFA faoi stiúir Aonaid A4 de chuid AS MARE den Choimisiún Eorpach, a fheidhmíonn mar rialtóir faoi Rialú (AE) 2018/1725.

Cloíonn an beartas faoi "daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta" le Rialú (AE) 2018/1725.

Cásanna ina bhféadfaí sonraí pearsanta a sholáthar agus an cineál sonraí a iarrtar

Ní gá clárú chun suíomh gréasáin EUMOFA a úsáid. Is féidir é a bhrabhsáil, sonraí agus tuarascálacha a íoslódáil gan eolas ar bith fút féin a thabhairt.

Mar sin féin, i gcásanna áirithe, is gá eolas cláraithe chun na seirbhísí seo a leanas a fháil:

 • Nuachtlitreacha: seolann EUMOFA nuachtlitir thréimhsiúil ina gcuirtear chun cinn eisiúint foilseachán de chuid EUMOFA, nó le nuálaíochtaí a eisíodh i suíomh gréasáin EUMOFA a chur in iúl. Chun an nuachtlitir a fháil, ba chóir an t-eolas seo a leanas a sholáthar:
  • Seoladh r-phoist (riachtanach)
  • Ainm agus sloinne (roghnach)
  • Eagraíocht (roghnach)
 • Iarratais a shábháil: is féidir iarratais ad hoc a shábháil le húsáid amach anseo má tá an t-úsáideoir logáilte isteach. Is féidir cuntas a chruthú in EUMOFA ach an t-eolas seo a leanas a sholáthar:
  • Céadainm (riachtanach)
  • Dara ainm (roghnach)
  • Sloinne (roghnach)
  • Seoladh r-phoist (riachtanach)
  • Pasfhocal (faoi dhó), criptithe.
 • Suirbhéanna ar líne: déanann EUMOFA suirbhéanna ar líne go tráthrialta chun aiseolas a fháil ó úsáideoirí faoi ábhair éagsúla (m.sh. úsáid an tsuímh gréasáin, feabhsúcháin nua a thástáil, srl.). Bíonn suirbhéanna EUMOFA gan ainm agus ní iarrtar ach eolas cineálach (m.sh. cineál gníomhaí, cineál eagraíochta, srl.).
 • Comhfhreagras r-phoist: sa chás a ndéantar teagmháil le EUMOFA trí r-phost (mar shampla le tacaíocht a fháil), coinneofar an seoladh r-phoist agus eolas pearsanta ar bith dár soláthraíodh chun críche iarratas a fhreagairt agus ní úsáidfear iad le aghaidh críche ar bith eile gan cead a fháil uait roimh ré.

Eolas eile a bhailítear

D’fhéadfadh suíomh gréasáin EUMOFA eolas a bhailiú uait go huathoibríoch le linn duit brabhsáil, amhail an Soláthraí Seirbhíse Idirlín, cineál agus leagan an bhrabhsálaí, córas oibriúcháin agus cineál gléis, meánam caite ar an suíomh, na leathanaigh a bhféachtar orthu, an t-eolas a fhaightear, an seoladh Prótacail Idirlín (IP) a úsáidtear le do ríomhaire a cheangal den Idirlíon agus staidreamh eile. Bailítear na sonraí le hanailís a dhéanamh ar an eispéireas foriomlán ar an suíomh gréasáin agus le feabhas a chur air. Tá tuilleadh eolais faoin staidreamh seo agus faoin úsáid a bhaineann leis le fáil ar an leathanach faoin bPolasaí Fianán.

Cé aige a bhfuil rochtain ar do chuid eolais agus cé dó a nochtar é

Ní úsáidtear sonraí pearsanta ach chun na seirbhísí thuasluaite a chur ar fáil agus chun staidreamh a chur ar fáil faoi úsáid EUMOFA.

Ní thugtar sonraí do pháirtithe taobh amuigh de chreat EUMOFA, an Coimisiún Eorpach - Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Muirí agus na hIascaireachta (DG MARE) agus conraitheoir EUMOFA.

Conas a chosnaímid do chuid eolais

Stóráiltear an t-eolas pearsanta bailithe ar fhreastalaithe conraitheora EUMOFA, nach bhfuil fáil orthu ach ag pearsanra agus conraitheoirí roghnaithe trí phasfhocal slán. D’fhéadfaí na sonraí seo a sheoladh ar aghaidh freisin trí r-phost chuig an saineolaí de chuid EUMOFA atá freagrach as an iarratas a fhreagairt.

Ar aon nós, tá an chosaint sonraí agus an rúndacht a éilíonn an Rialú thuasluaite deimhnithe.


An ceart rochtain a fháil agus ceartú, scriosadh agus cur in aghaidh

Tá an ceart ag úsáideoirí cláraithe cóip dá sonraí pearsanta a iarraidh ag am ar bith le cruinneas an eolais a sheiceáil agus/nó leis an eolas seo a cheartú nó a nuashonrú. Féadann úsáideoirí iarraidh go scriostar a eolas pearsanta go hiomlán.

I gcás ar bith, seol d’iarratas chugainn i r-phost ag contact-us@eumofa.eu, agus freagróimid agus sásóimid d’iarratas. Féadann tú teagmháil a dhéanamh leis an rialtóir sonraí freisin ag: MARE-A4@ec.europa.eu.

Ag am ar bith, is féidir le duine na sonraí díchlárú leis an nuachtlitir go pearsanta – tugtar nasc i ngach nuachtlitir.

Cé chomh fada a choinnímid do chuid sonraí

Coinnítear do shonraí pearsanta chomh fada is a bhíonn gá leis na gníomhartha iarmhartacha a bhaineann leis na críocha thuasluaite (.i. nuachtlitir a sheoladh chugat, iarratais a shábháil, suirbhéanna ar líne a dhéanamh agus r-phoist a fhreagairt má dhéanann tú teagmháil le EUMOFA) agus mí ar a mhéad i ndiaidh do EUMOFA dúnadh, dá ndúnfadh sé.

Nuashonruithe don Pholasaí Príobháideachais

Is féidir go nuashonróidh EUMOFA an Ráiteas Príobháideachais seo agus cuirfidh sé scéala chugat nuashonruithe.

Oibreoir an tsuímh gréasáin agus rialtóir sonraí

Má tá ceist ar bith agat faoi phróiseáil do sheolta r-phoist agus na sonraí a bhaineann leis, chuir r-phost chuig: contact-us@eumofa.eu agus/nó chuig an rialtóir sonraí ar son EUMOFA in DG MARE den Choimisiún Eorpach ag MARE-A4@ac.europa.eu.

Féadann tú teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí den Choimisiún Eorpach: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Achomharc

I gcás coimhlinte, tá gearáin le cur chuig an Maoirseoir Cosanta Sonraí Eorpach:

edps@edps.europa.eu

Naisc chuig suíomhanna gréasáin tríú páirtithe

Soláthraíonn EUMOFA naisc chuig suíomhanna tríú páirtí. Ós rud é nach bhfuil smacht againn orthu, molaimid duit a bpolasaí príobháideachais a athbhreithniú.

Giuirléidí na meán sóisialta

D’fhéadfadh Gnéithe na Meán Sóisialta, amhail an cnaipe ‘Is Maith Liom’ de chuid Facebook, agus Giuirléidí amhail an cnaipe ‘Roinn seo’, a bheith ann i suíomh gréasáin EUMOFA. Is féidir go mbaileoidh na Gnéithe seo de na Meáin Shóisialta do sheoladh IP, an leathanach ar bhfuil tú ag féachaint ar shuíomh EUMOFA, agus is féidir go gcuirfidh siad fianán chun go n-oibreoidh an Ghné i gceart. Is é suíomh tríú páirtí a óstálann Gnéithe na Meán Sóisialta agus Giuirléidí. Is é polasaí príobháideachais an chomhlachta a sholáthraíonn iad a rialaíonn d’idirghníomhaíocht leis na Gnéithe seo.