Pakutavad teenused

Turuteabega seotud teenuste keskmeks on kokkuvõtlik ja ühtlustatud koondandmebaas koos laia kalanduse ja vesiviljeluse ekspertide võrgustikuga.  Andmebaas sisaldab ühtlustatud andmeid 108 kommertsliigi ja 12 toormegrupi kohta esmamüükidest tarbimiseni nädalate, kuude ja aastate kaupa, koondades need ühele veebilehele ja esitades neid 24-s EL-i ametlikus keeles. Mõnedest andemetest saab üksikasjalikumaid väljavõtteid läbi massallalaadimise.

Andmed on vabalt kättesaadavad ja registreerumine pole vajalik.

 

 
Iganädalane
Igakuine
Iga-aastane
Tarneahela etapid
Andmete tüüp
Mahud ja väärtused - avaldatakse 1/2 nädalat pärast müüki - valitud liikide ja müügikohtade jaoks Mahud ja väärtused - avaldatakse 3 nädalat pärast müüki - kõigi liikide ja müügikohtade jaoks Mahud ja väärtused - avaldatakse kohe, kui EUROSTAT need avaldab - kõigi liikide ja EL-i liikmesriikide jaoks .
Andmete avaldamine
Regulaarsed turu-analüüsid
"Monthly Highlights" „EL-i kalaturg"
Muud teenused

Seni tehtu ja tulevased arengud

Arendamisprotsess ja väljundid põhinevad EUMOFA üldisel eesmärgil, milleks on anda järjepidevalt usaldusväärseid andmeid ja informatsiooni EL-i kalandus- ja vesiviljelusturu kohta.

Alates testfaasist on EUMOFA pidevalt laiendanud pakutavate teenuste ringi, keskendudes järgnevale:

  • rohkemate tarneahela etappide vaatlemine ning riikide arvu suurendamine andmete kogumise süsteemis;
  • levitamise vahendite täiustamine, lisaks ka perspektiivide ja turuväljavaadete esitamine;
  • rahvusvahelise konteksti ja kaubavoogude analüüsimine

Alates 2016. aastast on olnud võimalik kasutada interaktiivset lähenemist, mis hõlmab videojuhendeid ja muid vahendeid, et lihtsustada andmete eraldamist andmebaasist.

Kes me oleme

EUMOFA on Euroopa Liidu Komisjoni Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi algatus.

Kalanduse ja vesiviljeluse sektori ekspertidest koosnev rahvusvaheline meeskond jälgib ja analüüsib igapäevaselt EL-i turul toimuvat. EUMOFA töörühm kontrollib kogutud andmeid pidevalt ja tõlgendab neid arvukate EL-i liikmesriikide tasandi kontaktpunktide vahendusel.

EUMOFA-s avaldatavate tekstide ülevaatamisega tegeleb toimetuskomitee, mis koosneb Euroopa Komisjoni poliitika kujundamisega tegelevatest ametnikest ja EUMOFA töörühma esindajatest.

Euroopa Komisjoni juhatusel haldavad EUMOFA teenuseid COGEA (Itaalia) juhitud firmad koostöös järgnevate ettevõtetega:

  • AND (Prantsusmaa),
  • EUROFISH (Taani),
  • KONTALI ANALYSE (Norra),
  • Business Integration Partners (Itaalia).

Kõigis avaldatud materjalides sisalduvad vaated ja järeldused väljendavad vastava materjali autori(te) arvamust ning ei pruugi tingimata väljendada EL-i Komisjoni või selle ametnike arvamust.