Μεταδεδομένα

Εκδότης Αντικειμένων

Τίτλος Περιγραφή Ενέργεια
Μεταδεδομένα 1 - Συλλογή δεδομένων Η "συλλογή δεδομένων" περιγράφει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA) για τη συλλογή δεδομένων από διαφορετικές πηγές, ενώ παρέχει όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και τις προδιαγραφές για τα δεδομένα που συλλέχτηκαν (είδος δεδομένων, συχνότητα, χρονική υστέρηση, προέλευση δεδομένων κλπ)
Παράρτημα 1 Επιλεγμένα προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ/εθνικό επίπεδο

Διαχείριση δεδομένων

Τίτλος Περιγραφή Ενέργεια
Μεταδεδομένα 2 - Διαχείριση δεδομένων Η "διαχείριση δεδομένων" περιγράφει τις διαδικασίες που έχουν χρησιμοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA) για την εναρμόνιση των δεδομένων που συλλέχθηκαν.
Παράρτημα 1 Λίστα βασικών εμπορικών ειδών και ομάδων εμπορευμάτων
Παράρτημα 2 Λίστες EUMOFA για τις καταστάσεις συντήρησης και τις παρουσιάσεις
Παράρτημα 3 Συσχετισμός βασικών εμπορικών ειδών/ομάδων εμπορευμάτων και κωδικών ΗΣΑ
Παράρτημα 4 Συσχετισμός βασικών εμπορικών ειδών/ομάδων εμπορευμάτων και CN-8 από το 2001 έως το 2021
Παράρτημα 5 Πίνακας συσχέτισης μεταξύ κρατικών κωδικών ΗΣΑ παρουσίασης και συντήρησης και παρουσίασης και καταστάσεων συντήρησης EUMOFA.
Παράρτημα 6 Πίνακας συσχετισμού EUROSTAT κωδικών παρουσίασης με καταστάσεις συντήρησης και παρουσιάσεις EUMOFA.
Παράρτημα 7 Συντελεστές μετατροπής κωδικών CN-8 από το 2001 έως το 2021
Παράρτημα 8 Πίνακας συσχέτισης λιμανιών/παράκτιων περιοχών
Παράρτημα 9 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and HS-6 from 1996 to 2019
Παράρτημα 10 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Norwegian HS-8 from 2001 to 2019
Παράρτημα 11 Correlation of Main commercial species/Commodity Groups and Icelandic HS-8 from 2001 to 2019