Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη της EUMOFA έχει στόχο να προσφέρει ένα μεγαλύτερο αριθμό παραπομπών με στατιστικά για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες και άλλες σχετικές πληροφορίες σε όλα τα μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Αυτό περιλαμβάνει επίσημα εθνικά στατιστικά σχετικά με την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες αλλά και ευρύτερη ανάλυση εγγράφων και αναφορών σχετικά με την αγορά από ένα μεγαλύτερο εύρος πηγών.

Κάντε κλικ στις κεφαλίδες στήλες για να φιλτράρετε και να αναζητήσετε συγκεκριμένα έγγραφα.

Το EUMOFA Library είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.