«Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.»

Όσον αφορά τη EUMOFA, όλες οι διαδικασίες συλλογής, διαχείρισης και διάδοσης δεδομένων που ακολουθούσε η EUMOFA για το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι ίδιες με εκείνες που εφαρμόζονταν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μετά την ημερομηνία αποχώρησης, τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου στη EUMOFA, δεν θα περιλαμβάνονται στα σύνολα της ΕΕ, αλλά σε ξεχωριστά τμήματα μαζί με άλλες χώρες εκτός ΕΕ.

Ακολουθεί η περίληψη της γενικής προσέγγισης που υιοθετήθηκε για κάθε σύνολο δεδομένων της EUMOFA. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στα γενικά μεταδεδομένα (σύνδεσμος) ή στα συγκεκριμένα μεταδεδομένα που διατίθενται για κάθε απλό και προχωρημένο πίνακα.

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται μέλος της ΕΕ μέχρι την εβδομάδα 5 του 2020 και τα σχετικά στοιχεία μέχρι αυτή την εβδομάδα, διατίθενται σε πίνακες σε επίπεδο ΕΕ. Ξεκινώντας από την εβδομάδα 6 του 2020, τα εβδομαδιαία δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου, διατίθενται μαζί με άλλες χώρες εκτός ΕΕ (Ισλανδία και Νορβηγία).

 

ΜΙΝΙΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται μέλος της ΕΕ μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 και τα σχετικά δεδομένα μέχρι αυτό το μήνα, διατίθενται σε πίνακες σε επίπεδο ΕΕ. Από τον Φεβρουάριο του 2020, τα μηνιαία δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου, διατίθενται ξεχωριστά μαζί με τις άλλες χώρες εκτός ΕΕ (Ισλανδία και Νορβηγία).

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται μέλος της ΕΕ μέχρι το 2019 και τα σχετικά δεδομένα μέχρι αυτό το έτος, διατίθενται σε πίνακες σε επίπεδο ΕΕ. Από το 2020, τα ετήσια δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα διατίθενται πλέον στην EUMOFA.