Εβδομαδιαίες τιμές

Πρώτη πώληση

Πηγές: Σημειώσεις πώλησης / Στοιχεία δημοπρατηρίου αλιευμάτων

Χονδρική

Πηγές: αγορές χονδρικής (μέσω διοικήσεων των κρατών μελών)

Εισαγωγή

Πηγή: DG TAXUD (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης)

Λιανική

¿¿¿¿¿ : Έρευνες από κράτη μέλη, ευρωπαϊκοί φορείς παροχής δεδομένων

Μηνιαίες τάσεις

Πρώτη πώληση

Πηγές: Σημειώσεις πωλήσεων

Εισαγωγές/Εξαγωγές

Πηγές: EUROSTAT-COMEXT, NO + IS, Διοικήσεις, FAO-Globefish

 

Χονδρική

Πηγές: Piraeus

 

Κατανάλωση

Πηγές: Europanel

Eτήσια δεδομένα

 

Όλες οι φάσεις της αλυσίδας εφοδιασμού

με εξαίρεση την χονδρική
Πηγές: EUROSTAT και διοικήσεις κρατών μελών

Χάρτης ιστοσελίδας