Κατανάλωση

         ΠεριγραφήΔεδομένα και Αναφορές

 

Περιγραφή

HΚατανάλωση αναφέρεται στο σύνολο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών που καταναλώνοντας κατά τη διάρκεια μίας δεδομένης περιόδου και εντός μίας γεωγραφική περιοχής όπως είναι μία χώρα.

Στην EUMOFA η κατανάλωση παρέχεται ως "φαινόμενη κατανάλωση" κάτω από τα ετήσια δεδομένα και ως "κατανάλωση φρέσκων προϊόντων από νοικοκυριά" στις μηνιαίες τάσεις και στα ετήσια δεδομένα.

Η φαινόμενη κατανάλωση υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησηςτο οποίο παρέχει μία εκτίμηση της προμήθειας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών για ανθρώπινη κατανάλωσης σε επίπεδο ΕΕ. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αλιεύματα που προορίζονται για ιχθυάλευρο (βιομηχανικά αλιεύματα). Τα προϊόντα που δεν προορίζονται για τροφή, επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Ο υπολογισμός του ισοζυγίου προσφοράς/ζήτησης βασίζεται στην εξίσωση:

Φαινομένη κατανάλωση =

[(συνολικά αλιεύματα - βιομηχανικά αλιεύματα) + υδατοκαλλιέργεια + εισαγωγές] - εξαγωγές

Η κατανάλωση φρέσκων προϊόντων από νοικοκυριά είναι η κατανάλωση που έχει καταγραφεί από το δείγμα νοικοκυριών σε μία χώρα. Αυτά τα δεδομένα αγοράζονται από την EUMOFA από ιδιώτες προμηθευτές πληροφοριών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε:

Μηνιαίοι δείκτες

Ετήσιοι δείκτες

 

Δεδομένα και Αναφορές

Προκαθορισμένα ερωτήματα για φαινομένη κατανάλωση:

Ετήσιο τμήμα

Προκαθορισμένα ερωτήματα για ιδιωτική κατανάλωση:

Μηνιαίο τμήμα

Ετήσιο τμήμα