Právní upozornění a Zásady ochrany soukromí
Na informace uvedené na této internetové stránce se vztahuje právní omezení, upozornění na autorská práva a pravidla týkající se ochrany osobních údajů. 

Právní omezení

 

Cílem observatoře EUMOFA je udržet tyto informace v aktualizovaném a přesném stavu.  V případě, že budeme upozorněni nebo si  povšimneme chyb, pokusíme se je opravit.  
Tyto informace:

 • jsou výhradně obecného charakteru a nejsou určeny pro usměrnění specifických okolností jakéhokoli jednotlivce nebo instituce;
 • nejsou zaručeně pochopitelné, kompletní, přesné nebo aktualizované; 
 • někdy vedou prostřednictvím spojení na externí internetové stránky, nad kterými služby observatoře EUMOFA nemají žádnou kontrolu a za které EUMOFA nepřijímá žádnou odpovědnost; 
 • nepředstavují profesionální nebo právní sdělení (když potřebujete specifické sdělení, musíte se vždy obrátit na vhodného kvalifikovaného odborníka). 

Naším cílem je minimalizovat přerušení způsobená technickými chybami. Některé údaje nebo informace na naší internetové stránce by však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou přerušeny nebo jinak ovlivněny těmito problémy. Observatoř EUMOFA nepřijímá žádnou odpovědnost v souvislosti s výskytem těchto problémů, jejichž výskyt je výsledkem použitím této internetové stránky nebo jakýchkoli propojených externích internetových stránek. 
Toto právní omezení není určeno pro omezení odpovědnosti EUMOFA v případě porušení kteréhokoli z požadavků stanovených v aplikovatelném národním zákoně ani pro vyloučení odpovědnosti za skutečnosti, které nemohou být vyloučeny na základě tohoto zákona.

Upozornění na autorská práva

Politika Komise týkající se dalšího použití se řídí rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise.
Pokud není uvedeno jinak (např. v jednotlivých upozorněních o autorských právech), je obsah, který je ve vlastnictví EU na této internetové stránce, předmětem licence na základě mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že další použití je povoleno za předpokladu, že je řádně uveden zdroj a označeny jakékoli změny.
V případě, že konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby nebo zahrnuje práce třetí strany, můžete být požádáni o získání dodatečných práv. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví EU, je možné, že budete muset požádat o povolení přímo držitele práv. 

Ochrana osobních údajů

Observatoř EUMOFA je v rámci poskytování služeb vázána ochranou osobních údajů uživatelů v souladu s povinnostmi Evropského společenství na základě podmínek inteligence trhu ve smyslu čl. 42(1) a) nařízení (EU) č. 1379/2013. Na tomto základě je observatoř EUMOFA navržena pro shromažďování a šíření informací uživatelům.

Zpracování osobních údajů pro EUMOFA je prováděno v rámci kontroly jednotky A4 v DG MARE v Evropském společenství, kde působí jako správce zpracování ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725.

Zásady politiky „ochrany jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů“ je ve shodě s nařízením (EU) 2018/1725.

Žádosti, v nichž byste mohli poskytnout osobní údaje, a požadovaný druh údajů

Pro použití internetové stránky observatoře EUMOFA není potřebná registrace. Můžete si ji prohlížet, stahovat údaje a záznamy bez poskytnutí jakýchkoli údajů o vás samotných.

Navzdory tomu jsou v některých případech požadovány registrační údaje z důvodu přijímání následujících služeb:

 • Bulletiny: Observatoř EUMOFA zasílá pravidelné bulletiny, které propagují vydávání publikací od EUMOFA, nebo se v nich uvádějí komunikační inovace související s internetovou stránkou EUMOFA. Pro přijímání bulletinů musí být poskytnuty níže uvedené informace:
  • E-mailová adresa (povinný údaj)
  • Jméno a příjmení (nepovinný údaj)
  • Organizace (nepovinný údaj)
 • Ukládání dotazů: účelové dotazy mohou být uloženy pro další použití, když jsou uživatelé přihlášeni. V EUMOFA si lze vytvořit účet na základě poskytnutí níže uvedených informací:
  • Jméno (povinný údaj)
  • Druhé jméno (nepovinný údaj)
  • Příjmení (nepovinný údaj)
  • E-mailová adresa (povinný údaj)
  • Heslo (dvakrát) - zašifrované.
 • On-line průzkumy: EUMOFA pravidelně provádí online průzkumy pro shromažďování zpětných vazeb od uživatelů ohledně různých problematik (např. používání internetové stránky, zkoušení nových zlepšení apod.). Průzkumy prováděné observatoří EUMOFA jsou anonymní a v rámci nich jsou požadovány pouze anonymní, všeobecné informace (např. druh žadatele, druh organizace apod.).
 • E-mailová korespondence:  v případě, že se obrátíte na observatoř EUMOFA e-mailem (např. z důvodu získání podpory), poskytnutá e-mailová adresa a osobní údaje budou drženy výhradně s cílem umožnit odpověď na žádost a nebudou použity pro žádné jiné účely bez předem poskytnutého souhlasu. 

Jiné shromažďované informace

Internetová stránka observatoře EUMOFA může automaticky sbírat informace při jejím prohlížení, jako je např. název poskytovatele služby, typ a verze prohlížeče, operační systém a typ zařízení, průměrná doba strávená na internetové stránce, prohlížené strany, informace, ke kterým byl proveden přístup, adresa internetového protokolu (IP), použitá pro připojení vašeho počítače na internet, a jiné statistiky. Tyto údaje jsou shromažďovány kvůli analýze a zlepšování celkové zkušenosti ohledně internetové stránky. Podrobnější informace o těchto statistikách a o souvisejícím použití najdete na straně věnované Zásadám  politiky cookies .

Kdo má přístup k vašim informacím a komu jsou zpřístupněny

Osobní údaje jsou používány výhradně pro účely poskytnutí výše uvedených služeb a pro vytváření statistik o použití internetové stránky observatoře EUMOFA.

Údaje nejsou poskytovány stranám mimo rámec observatoře EUMOFA, Evropského společenství - Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (DG MARE) a dodavatele observatoře EUMOFA.

Jak chráníme vaše informace

Shromážděné osobní údaje jsou uchovávány na serverech dodavatele observatoře EUMOFA a přístup k nim má pouze vybraný personál a dodavatelé prostřednictvím zabezpečených hesel. Tyto údaje mohou být poskytnuty také na základě e-mailu zaslaného odpovědnému odborníkovi observatoře EUMOFA za účelem odpovědi na dotaz.

Tyto údaje jsou v každém případě důvěrné a je zaručena jejich důvěrnost požadovaná výše uvedeným nařízením.

Právo na přístup a opravu, vymazání a namítnutí

Zaregistrovaní uživatele mají právo si kdykoli vyžádat kopii svých osobních údajů za účelem kontroly přesnosti držených informací a/nebo z důvodu jejich opravy a aktualizace. Uživatelé mohou také požádat o úplné vymazání osobních údajů.

V každém případě nám, prosím, zašlete e-mail na e-mailovou adresu  contact-us@eumofa.eu s uvedením své žádosti a my vám odpovíme a vaši žádost vyřídíme. Můžete se obrátit také na správce zpracování na adrese: MARE-A4@ec.europa.eu.

Subjekt údajů má kdykoli možnost odhlásit se ze zasílání zpravodajů - odkaz je uveden v každém bulletinu.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu, během které jsou potřebné pro úkony související s výše uvedenými účely (např. zasílání vašich bulletinů, ukládání dotazů, provádění online průzkumů a odpovídání na e-maily v případě, že se obrátíte na observatoř EUMOFA), nanejvýš pak jeden měsíc od možného zavření observatoře EUMOFA.

Aktualizace Zásad ochrany soukromí

EUMOFA může aktualizovat toto Oznámení o ochraně soukromí a o aktualizacích vás bude informovat.

Provozovatel internetové stránky a správce zpracování

Když máte jakékoli otázky ohledně zpracování vaší e-mailové adresy a souvisejících osobních údajů, zašlete, prosím, e-mail na adresu: contact-us@eumofa.eu a/nebo správci zpracování pro observatoř EUMOFA v DG MARE v Evropském společenství na adresu MARE-A4@ec.europa.eu.

Můžete se také obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Evropského společenství: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Regres

V případě sporu mohou být stížnosti adresovány na Evropský dozorný orgán ochrany údajů:

edps@edps.europa.eu 

Odkazy na internetové stránky třetích stran

Observatoř EUMOFA poskytuje odkazy na internetové stránky třetích stran. Vzhledem k tomu, že je nekontrolujeme, vyzýváme vás, abyste si přečetli jejich zásady ochrany soukromí.

Miniaplikace (widgety) sociálních sítí

Internetová stránky observatoře EUMOFA může zahrnovat funkce sociálních sítí, jako je tlačítko Facebook Like a widgety, jakož i tlačítko Sdílet. Tyto funkce sociálních sítí mohou shromažďovat vaši adresu IP, navštívenou stranu na internetové stránce observatoře EUMOFA a mohou nastavit aktivaci cookies tak, aby fungovaly potřebným způsobem. Sociální média a widgety jsou hostovány na internetových stránkách třetích stran. Na vaše interakce s těmito funkcemi se vztahují zásady ochrany soukromí společnosti, která je poskytuje.