Spotřeba

         PopisÚdaje a Správy

 

Popis

Spotřeba se vztahuje na množství produktů rybolovu a akvakultury, které je spotřebováno během určitého období v rámci zeměpisné oblasti, jakou je země.

V EUMOFA se spotřeba vztahuje na „zdánlivou spotřebu“ na základě ročních údajů a na „spotřebu čerstvých rybích produktů v domácnostech“ na základě měsíčního vývoje a ročních údajů.

Zdánlivá spotřeba je vypočtena s použitím výkazu finanční bilance zásobování , který poskytuje odhad zásobování produkty rybolovu a akvakultury, které jsou k dispozici pro lidskou spotřebu na úrovni EU. Výlovy určené pro rybí moučku (průmyslové výlovy) se nezapočítávají. Z importu a exportu jsou vyloučeny také produkty určené pro jiné než potravinářské použití.

Výpočet výkazu finanční bilance zásobování je založen na rovnici:

Zdánlivá spotřeba =

= [(výlovy celkem – průmyslové výlovy) + zemědělství + import] – export.

Spotřeba čerstvých produktů domácnostmi je spotřebou, která byla zaznamenána na vzorku domácností v zemi. Tyto údaje jsou pořizovány pro EUMOFA soukromým poskytovatelem informací. Ohledně podrobnějších informací si přečtěte:

Měsíční indikátory

Roční indikátory

 

Údaje a Správy

Přednastavené dotazy o zdánlivé spotřebě:

Roční sekce

Přednastavené dotazy o spotřebě domácností:

Měsíční sekce

Roční sekce