Преработка

         Описание, ВръзкиДанни и доклади

 

Описание

 

Преработка Преработка на рибни продукти и аквакултури се отнася до процеси, трансформиращи суровината в краен продукт, който се предлага на потребителя.
 

В EUMOFA данните за преработка са налични в раздела за годишни данни. Данни се предоставят от ЕВРОСТАТ – PRODCOM “Статистически данни за производството на промишлени продукти”. За повече подробности вижте:

 

Годишни показатели

 

Връзки

 

Рибнопреработвателният сектор в ЕС: факти и цифри (2016 r.). Налично на английски език.

 

 

Данни и доклади

 

Предварително дефинирани заявки за преработка:

 

Годишен раздел