Помощ за потребителя

     Помощ за потребителяЧесто задавани въпроси

 

Помощ за потребителя

 

За улесняване на потребителите при опознаването на Интернет страницата и търсенето на информация, са разработени следните помагала:

Актив издател

User support 2

 

Ако се нуждаете от разяснение или имате коментари или предложения за подобрения, моля, свържете се с нас на: contact-us@eumofa.eu

 

За всякакви въпроси относно Интернет страницата на EUMOFA, начина й на работа и системата й за търсене на данни, моля, обадете се безплатно на някой от следните телефонни номера:

 

Белгия: 0800-761-10
Франция: 0800-901174
Германия: 0800-181-1647
Испания: 900-868516
Обединено кралство: 0-808-101-0950
Всички други държави (номерът не е безплатен): 0039-06-853-735-37

 

Техническа помощ ще се оказва само на английски език, от понеделник до петък от 10:00 до 13:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа Централноевропейско време.

 

Тази услуга не е достъпна от мобилни телефони.

FAQs

FAQs - Често задавани въпроси

 

Чрез връзката, която осъществяваме с потребителите на EUMOFA, получихме следните въпроси. Отговорите можете да видите като натиснете върху въпросите.

Често задавани въпроси

Възникна грешка при обработка на шаблона.
The following has evaluated to null or missing:
==> serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign journalArticleService = servi... [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 1]
----
1<#assign journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") /> 
2 
3<#if entries?has_content> 
4 
5	<div class="accordion eumofa-accordion" id="accordion2"> 
6	<#list entries as curEntry> 
7 
8		<#assign assetId = curEntry.getClassPK() /> 
9		 
10		<#assign contentByLocale = journalArticleService.getLatestArticle(assetId).getContentByLocale(locale) /> 
11		 
12		<#assign document = saxReaderUtil.read(contentByLocale) /> 
13		 
14    <#assign answer = document.selectSingleNode("//*/dynamic-element[@name='"+"answer"+"']/dynamic-content") /> 
15     
16    <div class="accordion-group"> 
17      <div class="accordion-heading"> 
18        <a class="accordion-toggle collapsed btn" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2" href="#${assetId}"> 
19          ${curEntry.getTitle(locale)} <span class="menu-down"></span> 
20        </a> 
21      </div> 
22      <div id="${assetId}" class="accordion-body collapse"> 
23        <div class="accordion-faq"> 
24          <p>${answer.getText()}</p> 
25        </div> 
26      </div> 
27    </div> 
28 
29	</#list> 
30	</div> 
31 
32</#if> 
— 20 Елементи на страница
Показване на 7 резултата.