Потребление

         Описаниеданни и доклади

 

Описание

Потребление означава количеството продукти от рибарство и аквакултури, които се консумират през определен период и в определена географска област, например държава.

В EUMOFA потреблението се представя като “видимо потребление” в раздела за годишни данни и като “потребление на пресни продукти по домакинства” в раздела за месечни тенденции и годишни данни.

Видимото потребление се изчислява чрез използване на баланс на доставките, който представя прогноза за предлагането на продукти от риболов и аквакултури за човешка консумация на ниво ЕС. Изключва се уловът, предназначен за производство на рибно брашно (промишлен улов).Нехранителните продукти също са изключени от вноса и износа.

Балансът на доставките се изчислява на базата на следното уравнение:

Видимо потребление = [(общ улов – промишлен улов) + аквакултури + внос] – износ.

Домакинства е потреблението, отчетено чрез извадка на домакинства в дадена държава. EUMOFA купува тези данни от частен доставчик на информация. За повече подробности виж:

Месечни показатели

Годишни показатели

 

Данни и доклади

Предварително дефинирани заявки за видимо потребление:

Годишен раздел

Предварително дефинирани заявки за домакинско потребление:

Месечен раздел

Годишен раздел