Предоставяни услуги

Консолидирана база данни с обобщени и хармонизирани данни и широка мрежа от експерти в областта на рибарството и аквакултурата представляват гръбнака на услугите по проучване на пазара. Данните са хармонизирани в 108 основни търговски вида и 12 стокови групи и са на налични за етапите от първоначалната продажба до потреблението, на седмична, месечна и годишна база, намират се на един уебсайт и на всичките 24 официални езика на ЕС. Някои данни могат да бъдат извлечени и на по-деагрегирано ниво или чрез инструмента за общо изтегляне.

Данните са обществено достъпни без регистрация.

 

 
Седмично
Месечно
Годишно
Етапи на снабдителната верига
Вид данни
Обеми и стойности - публикувани 1-2 седмици след реализиране на продажбите - за избрани видове и места на продажба Обеми и стойности - публикувани 3 седмици след реализиране на продажбите - за всички видове и места на продажба Обеми и стойности - публикувани веднага след като EUROSTAT ги публикува– за всички видове и страни-членки .
Публикуване на данните
Редовни пазарни анализи
"Месечни акценти" “Пазарът на рибни продукти в ЕС"
Други услуги

Пътят досега и бъдещото развитие

Процесът на развитие и всички резултати се основават на първостепенната цел на EUMOFA, която е да предоставя надеждни, последователни и полезни данни и информация за пазара на продукти от риболов и аквакултура в ЕС.


Започвайки още от тестовата си фаза, EUMOFA постепенно разширява своите услуги с цел:


• да се увеличи покритието на снабдителната верига и броят на страните, участващи в системата за събиране на данни;
• да се подобрят средствата за разпространение като се осигурят перспективи и пазарни прогнози;
• да се анализират международния контекст и търговските потоци.

 

От 2016 г. се използва интерактивен подход с видео уроци и други инструменти, които помагат на потребителите при извличането на данни от базата данни.

Кои сме ние

EUMOFA е инициатива на Европейската комисия - Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" (ГД "Морско дело и рибарство").


Международен екип от експерти и анализатори в областта на рибарството и аквакултурата следи ежедневно пазара в ЕС. Екипът на EUMOFA проверява събраните данни и ги интерпретира чрез множеството си контактни точки в различните страни от ЕС.


Редакционният комитет, съставен от служители на Европейската комисия по формиране на политики и представители на екипа на EUMOFA, определя редакционната линия и упражнява надзор над всички публикации.
Под надзора на Европейската комисия, услугите на EUMOFA се управляват от група компании, ръководени от COGEA (Италия), в партньорство с:


• AND (Франция),
• EUROFISH (Дания),
• KONTALI ANALYZE (Норвегия),
• Business Integration Partners (Италия).


Възгледите и заключенията, съдържащи се във всички публикации, отразяват мнението на автора (авторите) и не непременно мнението на Европейската комисия или нейните служители.